"સત્ય બોલવા માટે
આપે મહાત્મા ગાંધી હોવું
જરૂરી નથી"

શ્રી નારાયણ દેસાઈએ તેમના ગાંધી કથા કાર્યક્રમ દરમિયાન
આ મંતવ્ય આપેલ. નવી દિલ્હી, નવેમ્બર ૨૦૧૮